BASES DEL V CONCURSO DE PROJECTS TECNOLÓGICS

S'estableixen dos categories, segons es tracte de cursos de 1r o 2n Cicle d'ESO.

 1. Els treballs poden ser individuals o col•lectius, màxim tres persones, i deuen haber segut elaborats durant el curs escolar corresponen a l’any de celebració de la mostra.
 2. Les dimensions de les Projectes son lliures, ací com els materials a utilitzar.
 3. La sol•licitud de inscripció, deu de ser enviada a l’adreça de correu que apareix a continuació, con anterioritat al 15 de març.
  CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA
  “El Desafío de las Ciencias”
  Universidad Miguel Hernández de Elche
  Campus de Elche. Avda. del Ferrocarril s/n – 03202 ELCHE
  eldesafiodelasciencias@umh.es
 4. El Jurat es reserva el dret de selecció dels Projectes participants en funció del nombre de sol•licituds de participació.
 5. La Memòria del Projecte haurà de ser enviada pel Centre amb 15 dies d'antelació al dia de celebració del Concurs en Terra Mítica.
 6. El format en què es presentarà la memòria, així com la sol•licitud de participació, es pot descarregar de la pàgina: Inscripció
 7. Els estudiants exposaran el treball en horari d'11 a 14 h a la sala d'exposició habilitada a l’efecte, i hi romandran en aquest horari per atendre les consultes del jurat i visitants.
 8. Els Projectes presentats a la Mostra seran arreplegats pels participants al finalitzar la Jornada.
 9. Els estudiants amb Projectes seleccionats, així com els seus professors, disposaran d'entrada gratuïta a Terra Mítica el dia de celebració de la Mostra.
 10. La participació en la mostra comporta l'autorització a l'Organització d’aquesta a disposar de la documentació enviada per a l'elaboració de materials didàctics. .

JURAT I SELECCIÓ DELS PROJECTES

 1. La selecció i concessió dels premis es realitzarà a proposta d'un Jurat la composició del qual serà de professorat de l'àrea de Tecnologia.
 2. Es valorarà la complexitat i originalitat del Projecte i de la memòria, així com l'adequació del projecte al curs.
 3. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, en cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneix els mèrits suficients per a ser premiat.
 4. Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel•lables. Els concursants renuncien expressament a l'exercici de qualsevol tipus de reclamacions contra les resolucions d'aquell.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les presents bases sense cap tipus de reserves.